Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Makelaar1 Koop September 2012

Deel 1. Algemeen

Artikel 1 – Werkingssfeer
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM van toepassing. U kunt een afschrift van deze voorwaarden vinden op onze site www.makelaar1.nl.
Indien de voorwaarden van Makelaar1 afwijken van deze voorwaarden van de NVM dan gaan de voorwaarden van Makelaar1 voor.
De definities en begrippen als genoemd in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM (artikel 2) zijn overeenkomstig van toepassing op deze Voorwaarden Makelaar1.

Artikel 2 – Opdracht
Een opdracht als bedoeld op onze site wordt verstrekt indien de consument de opdracht digitaal dan wel op andere schriftelijke wijze heeft verstrekt aan Makelaar1 en de kosten aan Makelaar1 heeft betaald. Hieronder wordt zeker verstaan het invullen van het aanmeldformulier op de site van de makelaar.

De consument verklaart door het geven van de opdracht bevoegd te zijn de onroerende zaak te leveren. Indien de consument handelt in naam van derden dan stelt hij de schriftelijk volmacht beschikbaar aan Makelaar1.
De consument is verplicht direct na het geven van de opdracht een kopie van zijn identiteitsbewijs aan Makelaar1 beschikbaar te stellen.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid en opdracht
Makelaar1 is nooit aansprakelijk voor een bedrag dat hoger ligt dan de in de opdracht omschreven verdienste. Indien dit leidt tot een uitzonderlijk onredelijk individueel geval dan is Makelaar1 nooit tot meer aansprakelijk dan de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Indien deze niet of niet volledig dekt, dan vervalt deze uitzonderingsregel.

Artikel 4 – Duur van de opdracht
In beginsel is de opdracht voor de duur van maximaal 3 jaar en/of vijftig door ons doorgezonden bezichtigingsaanvragen. De opdracht kan door de consument beëindigd worden. Er bestaat dan geen recht op teruggaaf van reeds betaalde gelden dan wel het niet betalen van reeds verstrekte diensten/leveringen. Makelaar1 kan de opdracht zonder teruggaaf van reeds betaalde gelden na 3 jaar beëindigen of opschorten.

Artikel 5 – Einde van de opdracht
Bij intrekking van de opdracht is de consument geen aanvullende vergoeding aan Makelaar1 verschuldigd dan de reeds betaalde kosten voor de opdracht ad € 595,– plus eventueel extra gemaakte kosten.
Er zijn geen redenen om deze vergoeding te matigen, dus ook niet door overlijden, faillissement, surseance van betaling, etc.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument
De consument is verplicht het digitale aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen. De consument is zelf aansprakelijk voor het aanleveren van juiste gegevens. Bij annulering (binnen 48 uur voor de afspraakdatum) van een ingeplande NEN meting door een van onze makelaars zal er door ons € 75,– aan vergoeding in rekening worden gebracht.

Indien de consument mondeling dan wel schriftelijk al dan niet bewust onjuiste informatie aan een gegadigde aanlevert, dan vrijwaart de consument de makelaar van iedere aansprakelijkheid.

De consument is verplicht alle relevante gegevens met betrekking tot de onroerende zaak aan Makelaar1 en de koper te melden.

De consument is verplicht alle informatie van Makelaar1 die beschikbaar komt aan derden te controleren op juistheid. Eventuele fouten in deze uitlatingen zijn voor risico en rekening van de consument, tenzij het uitingen betreffende de organisatie van Makelaar1 betreft.

Artikel 7 – Betalingen
Betalingen dienen te geschieden alvorens de opdracht feitelijk uitgevoerd gaat worden. De onroerende zaak zal bijvoorbeeld dan ook pas aangemeld worden op www.makelaar1.nl en www.funda.nl zodra betaald is. Het niet in de publiciteit brengen om deze reden levert geen grond op voor wanprestatie of schadevergoeding anderszins. De verplichting tot volledige betaling blijft bestaan. Indien Makelaar1 wegens het niet betalen van een (deel)dienst de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk van een internetsite haalt dan is dit geen wanprestatie en ook kan dit geen schadevergoeding in welke zin dan ook tot gevolg hebben.
Indien Makelaar1 kosten moet maken om betalingen te incasseren dan komen deze kosten volledig voor rekening van de consument.

Deel 2. Dienstverlening

Artikel 1 – Omschrijving opdracht
De werkzaamheden van Makelaar1 omvatten de volgende zaken:
De minimale verplichte onderdelen van artikel 11 van de
Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM;
Op basis van de gegevens van de consument wordt schriftelijk dan wel mondeling een indicatie van de verkoopwaarde en de vraagprijs gegeven. Consument bepaalt zelf de vraagprijs;
Het verwerken van deze gegevens in het systeem van de NVM, zodat deze ook te bekijken zijn door andere makelaars en hun eventuele aankoopklanten;
Het vermelden van de gegevens zoals aangereikt door de consument met betrekking tot de verkoop van de onroerende zaak op Funda, www.makelaar1.nl en eventuele andere sites, Makelaar1 zal aan de aanbiedingstekst zelf een standaard tekst toevoegen ter bescherming van de verkoper;
Het toesturen van een verkoopbord;
Het doorgeven van de gegevens zoals aangereikt door de consument aan geïnteresseerden voor zover deze zich direct bij Makelaar1 hebben gemeld;
Het doorgeven aan de consument van de gegevens van derden die geïnteresseerden en kijkers. Dus het fungeren als tussenpersoon bij bezichtigingen;
Het beschikbaar maken van de extra mogelijkheden tot verkoop van Makelaar1;
Het geven van advies per e-mail of telefonisch met betrekking tot de verkoopprocedure;
Het voeren van onderhandelingen namens de consument;
Het sluiten van een koopovereenkomst indien en voor zover hier mondeling of schriftelijk toestemming is van de consument;
Het doorgeven van de belangrijkste gegevens van koper en verkoper en de eventuele bijzondere voorwaarden aan de notaris. In beginsel zal, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn, de huisnotaris van Makelaar1 de gegevens doorkrijgen;
Indien de huisnotaris niet mag optreden als passerend notaris dan zal Makelaar1 een koopakte maken op bovenstaande wijze, tenzij de woning in een plaats ligt waar het niet gebruikelijk is dat een makelaar de koopakte maakt, zoals Amsterdam. Indien in de koopakte door de aard van de onroerende zaak, de wensen van koper en/of verkoper, sprake is van een buitengewoon ingewikkelde koopakte, zoals bij erfpacht of economische eigendomsoverdracht, woonboten, dan maakt Makelaar1 de koopakte niet en zal de passerend notaris dit doen. In beginsel zijn de kosten voor de koper, tenzij dit buitengewoon onredelijk bezwarend is voor de koper, dan worden de kosten tussen koper en verkoper evenredig gedeeld. Het tarief van makelaar1 wordt niet verlaagd door het uit handen geven van de koopakte. Makelaar1 heeft 5 werkdagen na het ontvangen van alle benodigde gegevens van zowel verkoper(s) als koper(s) voor het opstellen van de concept koopovereenkomst.

Er is dus geen sprake van een volledige Opdracht tot Dienstverlening, maar van een aantal deeldiensten, zoals in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM genoemd. Andere zaken dan bovengenoemd behoren niet tot de opdracht zoals verstrekt aan Makelaar1. Indien de consument wenst gebruik te maken van andere diensten en/of leveringen dan zullen hiervoor nader te noemen kosten in rekening gebracht worden. Deze zijn vermeld op de website van Makelaar1. Mocht Makelaar1 enigerlei diensten en leveringen voor eigen rekening nemen dan kan er nooit een schadeplicht tegenover de consument of derden ontstaan.

De volgende zaken behoren niet tot de standaardwerkzaamheden van Makelaar1: het bezichtigen van de onroerende zaak, een vooroplevering van de onroerende zaak, aanwezigheid bij ondertekening van de koopakte, aanwezigheid bij de notaris bij passeren van de akte.
Indien er door de consument contractueel (bijvoorbeeld zoals beschreven in het eigendomsbewijs) of anderszins, verplichtingen ten opzichte van derden zijn, onder andere door verstrekking van een koopoptie of voorkeursrecht van koop, dan dient de consument deze verplichtingen zelf af te wikkelen, bij voorkeur voordat de onroerende zaak via de makelaar wordt aangeboden.

Indien en voor zover een consument besluit zelfstandig activiteiten over te nemen die binnen de werkzaamheden van Makelaar1 zouden kunnen vallen, dan is dit toegestaan. Uiteraard zijn deze zelfstandig ontwikkelde activiteiten en de mogelijke gevolgen hiervan volledig voor rekening van de consument zelf. Het zelfstandig uitvoeren of zonder overleg met Makelaar1 uitvoeren van (een deel van) de diensten van makelaar1 heeft geen gevolgen voor de betaalde c.q. te betalen kosten.

Artikel 2 – Publiciteit
Consument stemt er door ondertekening van de opdracht mee in dat Makelaar1 de onroerende zaak in de publiciteit brengt dan wel voor reclamedoeleinden gebruikt. Enige schade veroorzaakt hierdoor bij de consument geeft geen recht op enigerlei schadevergoeding.
Indien andere websites dan www.funda.nl en www.makelaar1.nl de informatie van de onroerende zaak overnemen dan geschiedt dit zonder toestemming van Makelaar1. Makelaar1 is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het overnemen en/of publiceren van de gegevens van de onroerende zaak. Zelfs indien Makelaar1 instemt met het publiceren van de informatie is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de consument.

Artikel 3 – Honorarium en kosten
Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen bedraagt het honorarium € 595,–. Indien Makelaar1 een korting geeft op het honorarium dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de opdracht.

Alle extra diensten en leveringen van Makelaar1 (en de kosten) staan vermeld op de website of worden anderszins kenbaar gemaakt.

Indien Makelaar1 om welke reden dan ook niet geheel of gedeeltelijk bepaalde onderdelen van haar dienst verstrekt geeft dit geen aanleiding tot vermindering van de courtage of kosten.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

Klik hier om de al algemene voorwaarden van de NVM te downloaden